ارگونومی کار با کامپیوتر و بررسی رابطه ارگونومی اداری با کیفیت زندگی شغلی

ارگونومی کار با کامپیوتر و کیفیت زندگی(قسمت سوم)

نقش ارگونومی در درمان دردهای کمری

به اشتراک گذاری این مطلب

ارگونومی کار با کامپیوتر و کیفیت زندگی(قسمت سوم)

صاحبنظران بر این باورند که رعایت اصول ارگونومی کار با کامپیوتر و به دنبال آن کیفیت زندگی کاری اثر مهمی بر واکنش کارکنان در زمینه هایی چون هویت سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت کاری، تلاش و عملکرد شغلی، قصد ترک خدمت و تغییر سازمانی دارد. همانطور که گفتیم رعایت اصول ارگونومی کار با کامپیوتر می تواند بر کیفیت زندگی شغلی کارکنان اثر بگذارد. شرایط جسمی و روانی کارکنان در ابتلای آنها به دردهای مزمن اسکلتی  عضلانی تأثیر دارد و بهبود این شرایط، کیفیت زندگی آنان را تغییر میدهد. برخی پژوهشگران به نامناسب بودن وضعیت ارگونومیکی ایستگاههای کاری و استرس زا بودن آنها اشاره دارند و پیشنهاد میکنند اقداماتی در راستای کاهش ریسک برای ایستگاههای کاری انجام بگیرد. اقداماتی چون: کم کردن ارتفاع میزها و در شرایط بهتر قابل تنظیم بودن میزها، طراحی میز ارگونومیک، استفاده از صندلی ارگونومیک، بازطراحی ایستگاهها براساس اصول ارگونومیک و آنتروپومتری کارکنان.
ارگونومی کار با کامپیوتر
ارگونومی و کیفیت زندگی
مداخلات فردی، همچون تغییر سبک زندگی و مداخلات شغلی، مثل تغییر در ایستگاههای کاری، تغییر در وضعیت بدنی هنگام انجام کار و همچنین حمایتهای سازمانی میتواند بر بازگشت به کار افراد بسیار تأثیرگذار باشد. بعضی از تحقیقات نشان میدهد که ارتباط معناداری بین سن، سابقه کار، میزان تحصیلات، نوع استخدام و محل خدمت، با نمره کیفیت زندگی کاری وجود ندارد؛ ولی متغیرهایی همچون جنسیت و سطح درآمد کارکنان از عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری به شمار میآیند.
در مطالعات مختلف اثربخشی مداخلات آموزشی و ورزشی در محیط کار، با هدف پیشگیری و کاهش اختلالات و نشانه های اسکلتی عضلانی در اندامهای فوقانی (گردن و شانه)و تحتانی پشت کارکنان، نشان می دهد که برنامه آموزش ورزش مقاومتی بر پیشگیری اختلالات و نشانه ها تأثیر معناداری دارد؛ ولی شواهد متوسطی برای تأیید برنامه ورزش کششی و استفاده از ماوس به دست آمد. در مطالعه ای دیگر، مداخلات ورزشی تأثیر معناداری بر کاهش درد گردن کارکنان اداری و بخش مدیریت و اثر متوسطی بر قسمت تحتانی پشت کارکنان مراقبتهای بهداشتی و صنعتی داشت . افزون بر این، تمرینات فیزیکی تأثیر معناداری بر کاهش شیوع اختلالات بدنی کارکنان در یک هفته و یک سال گذشته و همچنین بر اندامهای فوقانی آنها در یک سال گذشته داشت. با توجه به مطالب گفته شده می توان نتیجه گیری کرد که برای پیشگیری از مشکلات اسکلتی عضلانی در محیط کار اولویت اول با انتخاب وسایل ارگونومیک و طراحی مناسب ایستگاه کاری است. یعنی رعایت اصول ارگونومی کاربا کامپیوتر در اولویت قرار دارد و پس از آن طراحی نرمش های اختصاصی برای کارکنان می تواند مفید واقع شود. البته باید دقت کرد که این نرمش ها برای چه گروه هدفی طراحی می شوند و قرار است این نرمش ها برای کدام قسمت های بدن مفید واقع شوند.
شرکت تخصصی خدمات و محصولات ارگونومی فیت ارگو با داشتن کادری متخصص ، با ارائه خدمات و محصولات ارگونومی مشاور سازمان ها در زمینه ارگونومی اداری و ارگونومی کار با کامپیوتر می باشد. برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی در زمینه ارگونومی اداری و ارگونومی کار با کامپیوتر، مشاوره های حضوری و تلفنی ارگونومی، ارائه محصولات ارگونومیک از قبیل پشتی های طبی ماساژوردار ارگونومیک، موس و موس پد ارگونومیک و زیر آرنجی ارگونومیک از جمله خدمات گروه فیت ارگو می باشد.
تماس مستقیم با ارگونومیست مصطفی وقاری مقدم، کارشناس ارشد ارگونومی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران – ۰۹۳۹۲۸۷۱۱۸۳

مطالب بیشتر

اسکرول به بالا