مقاله ها

نقش ارگونومی در درمان دردهای کمری

ارگونومی کار با کامپیوتر و کیفیت زندگی(قسمت سوم)

ارگونومی کار با کامپیوتر و کیفیت زندگی(قسمت سوم) صاحبنظران بر این باورند که رعایت اصول ارگونومی کار با کامپیوتر و به دنبال آن کیفیت زندگی کاری اثر مهمی بر واکنش کارکنان در زمینه هایی چون هویت سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت کاری، تلاش و عملکرد شغلی، قصد ترک خدمت و تغییر سازمانی دارد. همانطور که گفتیم …

ارگونومی کار با کامپیوتر و کیفیت زندگی(قسمت سوم) Read More »

ارگونومی کار با کامپیوتر

ارگونومی کار با کامپیوتر و کیفیت زندگی

ارگونومی کار با کامپیوتر و کیفیت زندگی یک مطالعه که در حوزه ارگونومی کار با کامپیوتر انجام شد نشان داد که حدود ۸۳ درصد کارکنان در یک سازمانی دچار اختلالات اسکلتی  عضلانی در نواحی گردن و کمر بودند و مقایسه مطالعات نشان میدهد که بیشترین شیوع اختلالات اسکلتی  عضلانی بین کاربران کامپیوتر، در ناحیه گردن، …

ارگونومی کار با کامپیوتر و کیفیت زندگی Read More »

ارگونومی اداری

ارگونومی اداری و کیفیت زندگی

ارگونومی اداری و کیفیت زندگی به دلیل رقابت روزافزون سازمانها، توجه به ارگونومی اداری و کیفیت زندگی کاری در کارکنان اهمیت روزافزونی یافته است. امروزه، پژوهشگران به موضوعاتی که موجب افزایش عملکرد کارکنان، کاهش غیبت و ترک خدمت و درنهایت افزایش کیفیت زندگی شغلی شود آنها  ، توجه میکنند و میپردازند. وضعیت نامناسب بدن و …

ارگونومی اداری و کیفیت زندگی Read More »

خستگی چشمی

ارگونومی کار با کامپیوتر و خستگی چشم(قسمت دوم)

ارگونومی کار با کامپیوتر و خستگی چشم(قسمت دوم) به دلیل استفاده روزافزون و صعودی کاربرد رایانه ها در ساختار اداری و اجتماعی ایران به نظر می رسد که در آینده ای نزدیک علایم چشمی ناشی از کار با رایانه ها به یکی از مسائل بهداشتی جامعه ما تبدیل شود و خطرات عمده ای برای سلامت …

ارگونومی کار با کامپیوتر و خستگی چشم(قسمت دوم) Read More »

ارگونومی اداری

ارگونومی کار با کامپیوتر و خستگی چشم(قسمت اول)

ارگونومی کار با کامپیوتر و خستگی چشم(قسمت اول) در سال های اخیر استفاده از رایانه در هر کاری ضروری شده و کمتر حرفه ای را می توان یافت که در آن برای انجام وظایف از رایانه استفاده نشود و به دنبال آن علم ارگونومی کار با کامپیوتر نیز ایجاد شده است.   یکی از شایع ترین …

ارگونومی کار با کامپیوتر و خستگی چشم(قسمت اول) Read More »

ارگونومیک چیست

ارگونومی چیست

ارگونومی چیست؟ ارگونومی چیست؟ ارگونومی علم اصلاح و بهسازی محیط کار، شغل و تجهیزات و تطابق آن با قابلیت ها و محدودیت های انسان است. بدون شک بکارگیری ملاحظات ارگونومیک و آموزش در این زمینه در هر سازمانی نقش به سزایی در مدیریت بهره وری آن سازمان دارد. عدم رعایت این ملاحظات منجر به کاهش …

ارگونومی چیست Read More »

اسکرول به بالا